loader image

I.
Vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú hlavné zásady obchodných vzťahov v bežnej obchodnej spolupráci medzi kupujúcim a predávajúcim spol.
AM-Bike, s.r.o., pokiaľ tieto vzťahy nie sú upravené osobitnou dohodou inak. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na webovej stránke
spoločnosti AM-Bike s.r.o.
2. Kupujúci je akýkoľvek zákazník (ďalej len kupujúci), ktorý nakupuje tovar u predávajúceho na základe týchto všeobecných obchodných podmienok,
pokiaľ sa osobitnou zmluvou nestanovia iné podmienky.
3. Predajca je pracovník predávajúceho splnomocnený a poverený jeho zastupovaním pri obchodnom rokovaní.
4. Oprávnenie konať v mene kupujúceho, vykonávať úkony z ktorých vyplývajú akékoľvek záväzky voči predávajúcemu, môže len osoba k tomu poverená,
štatutárny orgán kupujúceho, prípadne ďalšie oprávnené osoby. Ostatné osoby môžu za kupujúceho takto jednať iba na základe písomnej plnej moci,
ktorú predložia predávajúcemu pri rokovaní.
5. Zmluvné strany sú kupujúci a predávajúci, vstupujúci do vzájomného obchodného vzťahu otvoreného ústnou alebo písomnou požiadavkou kupujúceho a
ústnou alebo písomnou ponukou predávajúceho.
6. Ponuka je písomný dokument, ktorý na základe predbežnej požiadavky budúceho kupujúceho bezplatne vypracuje a predloží predávajúci. Ponuka
obsahuje okrem základných identifikačných údajov budúcich zmluvných strán ceny ponúkaných tovarov a služieb, zľavy, dodacie a platobné podmienky,
príp. iné ustanovenia súvisiace s dodávkou tovaru alebo služieb. Platnosť predloženej cenovej ponuky je uvedená na predloženej cenovej ponuke, pokiaľ
nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť náležitostí ponuky po uplynutí jej platnosti.
7. Objednávka je písomný dokument potvrdzujúci jednostranný právny úkon kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu, vyjadrujúci požiadavku na obdržanie
presne špecifikovaného tovaru. Náležitosti akceptovateľnej objednávky sú uvedené v čl. II, bode 3 týchto všeobecných obchodných podmienok.
8. Kúpna zmluva { ďalej len KZ ) je písomný dokument podpísaný oboma zmluvnými stranami, ktorý podrobne špecifikuje predmet zmluvy a všetky ďalšie
okolnosti a podmienky, ktorými sa riadi dodávka tovaru od predávajúceho kupujúcemu.
9. Dodávka tovaru a služieb (splnenie povinností predávajúceho), je moment odovzdania tovaru, resp. služby kupujúcemu alebo prvému prepravcovi.
Čiastočné plnenie je možné po dohode a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť.
10. Sprievodná dokumentácia sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok charakterizuje ako súbor dokumentov s presnou špecifikáciou
zmluvných strán, oprávnených osôb, dodávaného tovaru, služieb, dodacích a platobných podmienok obsahujúcich ďalšie potrebné informácie pre
naplnenie zmluvného vzťahu, ako sú napr. cena a sadzba DPH, počet kusov, faktúra, pokladničný daňový doklad, dobropis a iné, ktoré musia obsahovať
náležitosti stanovené príslušnými zákonnými ustanoveniami a v zásade si vyžadujú formu podpísaného originálu.
11. Reklamácia je jednostranný právny úkon kupujúceho s cieľom uplatniť práva zo zodpovednosti za akosť, resp. vady predmetu plnenia. Reklamácia sa
riadi ustanoveniami záručných a reklamačných podmienok predávajúceho.
12. Záručné a reklamačné podmienky spoločnosti AM-Bikes.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, sú zverejnené na
webovej stránke spoločnosti AM-Bike s.r.o. a sú k dispozícií v sídle spoločnosti.
13. Termín splatnosti je deň, ktorý stanovil predávajúci a ku ktorému musí byť celá kúpna cena vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho, alebo tejto
spoločností uhradená v hotovosti. Štandardný termín splatnosti pri úhrade bankovým prevodom je 14 dní, ktorý je možné len výnimočne predĺžiť na
základe dohody zmluvných strán. Podrobnejšie v časti platobné podmienky.
14. Inkasná spoločnosť resp. právny zástupca je obchodná spoločnosť v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, ktorému zabezpečuje správu a vymáhanie
pohľadávok.

II.
Ponuka a objednávka tovaru

1. Jednotlivé obchodné prípady sa uzatvárajú na základe predchádzajúcej ponuky predávajúceho a následnej objednávky kupujúceho, ktoré musia mať
písomnú formu zaslanú poštou, faxom, príp. e-mailom.
2. Ústne objednávky sú akceptované len vo výnimočných, resp. vopred dohodnutých prípadoch.
3. Objednávka musí obsahovať tieto podstatné údaje:
 obchodný názov firmy a sídlo kupujúceho,
 meno a podpis osoby oprávnenej v danej veci jednať v mene kupujúceho,
 IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho,
 údaje o zápise v obchodnom registri, príp. živnostenskom registri,
 bankové spojenie kupujúceho,
 presný názov objednaného tovaru, príp. služieb a jeho množstvo,
 dodacia a fakturačná adresa (najmä ak sú odlišné od šidla kupujúceho),
 dohodnutý, resp. požadovaný termín plnenia,
 meno osoby poverenej prevzatím predmetu plnenia a jej kontaktné údaje,
 meno pracovníka predávajúceho, ktorý vedie obchodný prípad,
 ďalšie špecifické požiadavky.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť právoplatnosť objednávky, napríklad telefonickým overením totožnosti a oprávnenosti podpísanej
osoby, alebo overením podpisu na písomnej objednávke
a) po obdržaní objednávky od kupujúceho potvrdí predávajúci jej prijatie, a to v zásade písomnou formou, príp. e-mailom.
b) predávajúci môže akceptovať aj objednávku, ktorá je doručená po uplynutí lehoty platnosti ponuky, ale vyhradzuje si právo upraviť ceny, dodacie
podmienky, resp. ďalšie náležitosti objednávaného predmetu plnenia podľa aktuálnych podmienok. O týchto skutočnostiach je povinný bezodkladne
informovať kupujúceho a vyžiadať si písomný súhlas kupujúceho.
c) pokiaľ sú všetky položky objednávky jasne formulované a špecifikované, predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť akceptovanie objednávky.
Odoslaním potvrdenia objednávky vzniká záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami.
d) stornovať objednávku je kupujúci oprávnený len v prípade, že predávajúci po obdržaní potvrdenia objednávky od predávajúceho preukázateľne
nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
e) stornovať objednávku je predávajúci oprávnený v prípadoch ak nebolo možné kupujúcemu objednávku záväzne potvrdiť, pre nedostupnosť
objednaného tovaru, alebo z dôvodu, že objednaný tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, prípadne kupujúci preukázateľne nesplní podmienky
dodania tovaru alebo služieb.

III.
Cena tovaru

1. Ceny jednotlivých tovarov a produktov predávajúceho sú uvedené v aktuálnych cenníkoch, ktoré sú k dispozícií v sídle predávajúceho.
2. Pre cenovú kalkuláciu konkrétneho tovaru, platia ceny uvedené v písomnej ponuke predávajúceho, alebo ceny platné v momente prijatia objednávky
uvedené v aktuálnom cenníku.
3. Cenníky vydávané, resp. zverejňované predávajúcim ako aj ústne a telefonické informácie o cenách tovarov a služieb majú informatívny charakter, sú
nezáväzné a kupujúcim nevymáhateľné. Záväznými sa stávajú až ich uvedením v konkrétnej cenovej ponuke tovarov.
4. Kupujúci pristúpením k týmto všeobecným obchodným podmienkam potvrdzuje, že pri nákupe podľa cenníka je s ním oboznámený a akceptuje uvedené
ceny.
5. Cena tovaru a služby je splatná v deň určený faktúrou, resp. podľa nižšie uvedených platobných podmienok.

IV.
Dodacie a preberacie podmienky

1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu podľa aktuálnych skladových zásob konkrétne ho tovaru, jeho dostupnosti u výrobcu v čo najkratšom čase, obvykle
do troch pracovných dní, resp. podľa dohody.
2. Ak je objednaný tovar k odberu k dispozícií skôr, bude o tom kupujúci informovaný vopred dohodnutým spôsobom.
3. Pri dodávkach rozsiahlejšieho predmetu plnenia spojených napr. s dovozom špecifických tovarov nedržaných štandardne na sklade predávajúceho,
dodávka sa rieši podľa vopred dohodnutých podmienok.
4. Predávajúci môže vo výnimočných a objektívne odôvodnených prípadoch termín plnenia predĺžiť, okamžite však na túto okolnosť upozorní kupujúceho.
5. Dodacia lehota sa stáva záväznou len v prípade jej uvedenia v zmluve alebo v potvrdení objednávky predávajúcim. V iných prípadoch je dodacia lehota
len informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za záväzné porušenie zmluvných podmienok.
6. Termín plnenia sa považuje za splnený dodaním predmetu plnenia kupujúcemu v sídle predávajúceho resp. v jednej z prevádzok predávajúceho, alebo
odovzdaním povereným pracovníkom predávajúceho v kupujúcim požadovanom a vopred dohodnutom mieste plnenia alebo odovzdaním tovaru
prvému tuzemskému dopravcovi.
7. Miesto plnenia je sídlo predávajúceho, ak nie je vopred dohodnuté inak. Ak kupujúci požaduje iné miesto plnenia, je týmto miestom sídlo kupujúceho,
alebo iné miesto uvedené na objednávke a tiež na potvrdení prijatia objednávky predávajúcim.
8. Dopravné a iné súvisiace náklady spojené s dodaním predmetu plnenia na iné miesto ako sídlo predávajúceho znáša kupujúci, ak nie je osobitnou
zmluvou dohodnuté inak. V prípade, že kupujúci požaduje dopravu tovaru do miesta plnenia, uvedie túto požiadavku zreteľne v objednávke. Predávajúci
akceptuje túto požiadavku v potvrdení objednávky a podľa charakteru tovaru zvolí zodpovedajúci a primeraný spôsob dopravy, (napr. poštou, kuriérnou

službou, vlastnou dopravou a.p.).
9. Ak je tovar prepravovaný podľa prepravných pokynov kupujúceho, prechádza naňho riziko straty, poškodenia a zničenia okamihom odovzdania tovaru
prvému dopravcovi za účelom dopravy tovaru.
10. Ak kupujúci neprevezme tovar z vlastnej viny aj napriek vopred dohodnutému spôsobu a termínu dopravy (napr. splnomocnený pracovník kupujúceho
nie je v momente doručenia prítomný a pod.), náklady spojené s opakovaným dodaním znáša kupujúci v plnej výške.
11. Kupujúci je povinný prevziať a ihneď skontrolovať kompletnosť, množstvo, kvalitu a druh objednaného a doručeného tovaru a súlad so sprievodnou
dokumentáciou (napr. dodacím listom, preberacím protokolom a.p.) pokiaľ to charakter tovaru dovoľuje.
12. Ak sa pri preberaní tovaru zistí nesúlad so sprievodnou dokumentáciou, prejaví sa viditeľné poškodenie obalov čí tovarov, alebo sa zistí rozdiel v
množstve na dodanom druhu tovaru, kupujúci je povinný ihneď ( do 24 hodín ) o týchto skutočnostiach písomne informovať predávajúceho alebo
doručiteľa dodávky. V prípade, že kupujúci neuplatní písomnú reklamáciu najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, predávajúci má právo
reklamáciu tohto typu neakceptovať.
13. Ak kupujúci zistí fyzické poškodenie zásielky realizované prostredníctvom prepravcu, musí s ním na mieste spísať zápisnicu za účelom vymáhania
poistného plnenia za poškodený tovar.
14. Za potvrdenie prevzatia predmetu plnenia sa obvykle pokladá podpis zodpovednej osoby kupujúceho na sprievodnej dokumentácií, ktorou je zvyčajne
dodací list, faktúra, preberací protokol. Takéto potvrdenie musí obsahovať riadne označenie kupujúceho v súlade s výpisom z obchodného registra alebo
živnostenského registra a uvedenie mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje.
15. Kupujúci berie na vedomie, že zvolený prepravca nie je povinný overovať súlad údajov uvedených v potvrdení s údajmi podľa obchodného či
živnostenského registra. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za dodržanie uvedeného postupu a správnosť vyznačených údajov. Kupujúci rovnako
zodpovedá za to, že tovar bol prevzatý osobou oprávnenou k prevzatiu. V prípade, že neskôr dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu
nejasného alebo nepresného označenia kupujúceho na dokladoch, považuje sa dodávka za riadne dodanú a kupujúcim prevzatú.
16. Na základe predchádzajúcej dohody môže byť tovar doručený nasledovnými spôsobmi:
 Slovenskou poštou alebo Inou prepravnou službou na dobierku.
 Dopravou predávajúceho s úhradou dopravných nákladov, uvedenou na faktúre predávajúceho.
 Iným spôsobom vopred dohodnutým zmluvnými stranami.
 Pri zasielaní tovaru účtuje predávajúci kupujúcemu po piatok za poštovné a balné, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
17. Predávajúci je povinný dodať tovar vo vhodnom obale pre dohodnutý spôsob prepravy, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Použitý
obal a fixačné materiály sa vracajú Iba ak je to písomne dohodnuté.
18. Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak sa zmluvou s kupujúcim nedohodne inak. V prípade požiadavky
kupujúceho predávajúci zabezpečí potrebné poistenie zásielky na náklady odberateľa.
19. V prípade, že kupujúci sa pri dohodnutom osobnom odbere v sídle predávajúceho dostane do omeškania s prevzatím zaplateného predmetu plnenia,
resp. predmetu plnenia pripraveného na vydanie na základe predchádzajúcej dohody o platbe faktúrou s uvedenou dobou splatnosti, teda neprevezme
predmet plnenia v dohodnutom termíne, je predávajúci oprávnený uskladniť predmet dodávky na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho.
20. Počas trvania omeškania s odberom predmetu plnenia po uplynutí troch kalendárnych dni od dohodnutého termínu prevzatia, zaplatí kupujúci
predávajúcemu ako náhradu vzniknutých skladovacích nákladov paušálne skladné vo výške 5€ / pal. za každý začatý deň skladovania, pokiaľ nie je
stanovené inak.
21. Omeškanie z prevzatia tovaru nemá vplyv na dobu splatnosti vystavenej faktúry. Kupujúci nemá právo požadovať predĺženie doby splatnosti uvedenej na
faktúre obsahujúcej predmet plnenia, s ktorým je kupujúci v omeškaní s jeho prevzatím.
V.

Platobné podmienky, sankcie a prechod vlastníckych práv

1. Za zvyčajné platobné podmienky pri dodávkach štandardného sortimentu predmetu plnenia zo strany predávajúceho sa považujú:
 preddavková platba na bankový účet predávajúceho, teda úhrada preddavkovej faktúry ( zálohovej faktúry) vystavenej predávajúcim vopred,
 platba v hotovosti v pokladni predávajúceho v jeho sídle (resp. v jednej z prevádzok predávajúceho) pri prevzatí predmetu plnenia,
 platba na dobierku prostredníctvom dohodnutej zasielateľskej spoločnosti, pričom zaslanie predmetu plnenia na dobierku musí byť vopred
dohodnuté a predávajúci má právo k cene plnenia účtovať aj sumu za dobierku a balenie podľa sadzobníka spoločnosti zvolenej na
sprostredkovanie dobierky,
 platba na faktúru prevodom na bankový účet predávajúceho po prevzatí predmetu plnenia v dobe jej splatnosti pri vopred dohodnutých
podmienkach špecifikovaných v osobitnej dohode.
2. Pri úhrade preddavkovej faktúry platí, že odber predmetu plnenia kupujúcim je možný až potom, keď bola čiastka vo výške celej kúpnej ceny pripísaná na
účet predávajúceho. Po uskutočnenom zdaniteľnom plnení kupujúci obdrží riadny daňový doklad. Vo vopred dohodnutých prípadoch môže predávajúci
akceptovať i potvrdenie o prevode platby, napr. originál výpisu z bankového účtu kupujúceho s uvedenou platbou.
3. Štandardná doba splatnosti faktúry je stanovená na 14 dní. Zmluvné strany majú v odôvodnených prípadoch možnosť dohodnúť v osobitnej zmluve inú
dobu splatnosti.
4. Platbou sa rozumie úhrada celej fakturovanej čiastky vrátane DPH jednou sumou na účet predávajúceho, alebo v pokladni v jeho sídle ( resp. v Jednej
z prevádzok predávajúceho ). V odôvodnených prípadoch môže predávajúci pristúpiť aj k dohode o čiastkových úhradách niektorého z vyššie uvedených
spôsobov platby podľa podmienok dohodnutých vopred v osobitnej zmluve.
5. Kupujúci berie na vedomie, že po uplynutí doby splatnosti faktúry, predávajúci zabezpečením jej úhrady poverí externú inkasnú spoločnosť, prípadne
splnomocnenú advokátsku kanceláriu. V prípade ak kupujúci nedodrží termín splatnosti faktúry je predávajúci prostredníctvom splnomocnenej inkasnej
spoločnosti resp. poverenou advokátskou kanceláriou oprávnený upozorniť kupujúceho na splatnosť faktúry písomnou upomienkou. Za každú zaslanú
písomnú upomienku je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť paušálny poplatok vo výške 10 €. Dohodnutý poplatok je splatný aj v prípade ak by
listovú zásielku pošta vrátila späť z dôvodu uplynutia úschovy, alebo nezastihnuteľnosti kupujúceho.
6. Ak kupujúci aj napriek zaslanej výzve fakturovanú čiastku neuhradí je predávajúci oprávnený splnomocnenú Inkasnú spoločnosť resp. poverenú
advokátsku kanceláriu poveriť vykonaním osobného kontaktu so zástupcom kupujúceho, za účelom zabezpečenia záväzku a spracovania písomných
podkladov pre náhradné plnenie. Za každú osobnú návštevu je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť jednorazový poplatok vo výške 200 €.
7. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky vrátane DPH
za každý deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti záväzku až do jeho úplného uhradenia, najviac však po dobu prvých30 kalendárnych dní. Pokiaľtrvá
meškanie úhrady kupujúceho viac ako 30 dní, je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej kúpnej ceny vrátane DPH a
tiež je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
8. Úroky z omeškania, zmluvnú pokutu, poplatky uvedené v bodoch 7 a 8 tohto článku, cestovné náhrady inkasnej spoločností resp. splnomocnenej
advokátskej kancelárie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu na základe vystavenej penalizačnej faktúry.
9. Odstúpenie od zmluvného vzťahu musí mať písomnú formu a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu, alebo prevzatím faxovej správy alebo
elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo vrátiť všetko, čo podľa tejto
zmluvy získal.
10. Povinnosť kupujúceho uhradiť v plnej výške a včas svoj záväzok voči predávajúcemu je splnená dátumom pripísania dohodnutej čiastky na účet
predávajúceho uvedený na faktúre.
11. Ak kupujúci realizuje platbu v hotovosti, vystaví mu predávajúci príjmový pokladničný doklad s uvedením čísla preddavkovej ( zálohovej) faktúry, resp.
faktúry, ku ktorej sa príslušný príjmový pokladničný doklad vzťahuje. Faktúra, resp. preddavková ( zálohová ) faktúra s uvedením platobnej podmienky „v
hotovostí" je podkladom pre realizáciu platby, nie však dokladom o platbe v hotovosti.
12. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia potvrdeného jeho podpisom sprievodnej
dokumentácie oprávnenou osobou. Až do úplného zaplatenia ceny je predmet plnenia vlastníctvom predávajúceho, a to aj v prípade začlenenia do
akéhokoľvek systému, ktorý je majetkom kupujúceho, alebo ktorý kupujúci využíva. Úplná alebo i čiastková strata predmetu plnenia, jeho poskytnutie do
zálohy alebo zriadenie zaisťovacieho prevodu práva či iného záväzkového vzťahu k predmetu plnenia v prospech tretej strany je bez súhlasu
predávajúceho vylúčené.
13. V prípade, že predávajúci je oprávnený kvôli nezaplateniu ceny plnenia prevziať predmet plnenia späť, priznáva mu kupujúci neodvolateľné právo vstupu
v obvyklom čase do priestorov, v ktorých je predmet plnenia umiestnený za účelom odobratia predmetu plnenia. Rovnaké práva kupujúci priznáva aj
osobám konajúc im za predávajúceho na základe udelenej plnej moci.
14. Pokiaľ kupujúci nesplnil svoj záväzok uhradiť cenu za predmet plnenia včas, a v plnej výške, alebo Iným spôsobom porušil dohodnuté, resp. obvyklé
podmienky zmluvného vzťahu, je predávajúci oprávnený prerušiť poskytovanie plnenia, resp. služieb súvisiacich s predmetom plnenia až do doby
uhradenia záväzku v plnej výške vrátane dojednaných úrokov, zmluvných pokút a ostatných poplatkov uvedených v týchto obchodných podmienkach.
15. Predávajúci je_ oprávnený sám alebo prostredníctvom splnomocnenca realizovať výhradu vlastníctva podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

VI.
Záruka a zodpovednosť za vady
1. Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru vada, resp. chyba je kupujúci ju v záručnej dobe reklamovať.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní práv kupujúceho zo zodpovednosti za chyby sú upravené v záručných a reklamačných podmienkach
predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.

VII.

Vrátenie a výmena tovaru príp. storno objednávky

1. Kupujúci má právo do troch dní od riadneho prevzatia vrátiť alebo požiadať o výmenu tovaru, ktorý v dobrej vôli omylom objednal, avšak len za

podmienky, že tovar je vrátený zjavne nepoužitý a nepoškodený, v nepoškodenom a neotvorenom originálnom obale. Pri splnení uvedených podmienok
sa predávajúci zaväzuje premet plnenia prevziať späť alebo ho vymeniť za iný požadovaný sortiment.
2. Predmet plnenia možno vrátiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Za vrátenie objednaného a správne dodaného tovaru resp. storno
objednávky účtuje predávajúci storno poplatok 10 % z ceny objednávky, minimálne však 20 €. Storno poplatok pri výmene predmetu plnenia sa vypočíta
len ako rozdiel ceny, o ktorý pôvodne dodaný tovar prevyšuje cenu vymeneného tovaru. Ak chce kupujúci vrátiť resp. vymeniť tovar, ktorý predávajúci
špecifikuje ako neštandardný tovar na objednávkua jedná sa o neobvykle veľké množstvo má právo predávajúci s vrátením a výmenou nesúhlasiť.
3. Vrátenie alebo výmena tovaru prebehne na základe nových potvrdených sprievodných dokumentov, ku ktorým predávajúci vystaví príslušným spôsobom
faktúru alebo dobropis.

VIII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Zmluvné strany nezodpovedajú, okrem prípadov uvádzaných v príslušnom zákone, za porušenie záväzkov spôsobené vyššou mocou, t.j. okolnosťami,
ktoré nastanú nezávisle od vôle účastníkov, ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou
náhodou.
2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho predstavujú nepredvídateľné udalostí, ktoré predávajúci ani pri starostlivosti, ktorú možno na ňom
vyžadovať, nemôže odvrátiť, napr. vojnový konflikt, štrajky, rôzne legislatívne opatrenia úradov, prírodná katastrofa, živelná pohroma, dopravná situácia
a ďalej predávajúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu, energie a podobne, ako aj udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie jeho zmluvných
povinností.
3. Ak nastanú udalosti, ktoré nie je možné pri vstupe do zmluvného vzťahu predvídať, a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných
povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej táto prekážka trvala a tiež o primeranú dobu potrebnú k opätovnému
zabezpečeniu normálnej činnosti.
4. Predávajúci zodpovedá za škodu jemu spôsobenú, ktorú zavinil preukázateľným porušením povinností pre neho vyplývajúcich z uzavretého záväzkového
vzťahu. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorá mu vznikne najmä v dôsledku:
a) Nesprávneho alebo neadekvátneho používania predmetu plnenia,
b) Používanie predmetu plnenia v inom ako odporúčanom prostredí,
c) Nakladania kupujúceho s predmetom plnenia v rozpore s podmienkami uplatnenia reklamácie akosti uvedenými podrobne v záručných a reklamačných
podmienkach predávajúceho.

IX.
Rozhodovanie sporov a právo

1. Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. V prípade, že by vznikli spory medzi zmluvnými stranami, pri plnení zmluvných povinností, budú tieto riešené mimosúdnou cestou. Ak by aj napriek tomu
nedošlo k dohode, platí, že spory medzi zmluvnými stranami budú rozhodovať miestne a vecne príslušné všeobecné súdy na území Slovenskej republiky.

X.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Kupujúci doručením objednávky, prevzatím predmetu plnenia od predávajúceho, prípadne potvrdením iného sprievodného dokumentu, resp. podpisom
tejto KZ prijíma a bezvýhradne súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu pre celý obchodný styk až do úplného vysporiadania všetkých práv a záväzkov zmluvných
strán, pokiaľ si kupujúci a predávajúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.
3. Odchýlky od týchto všeobecných obchodných podmienok sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené oboma zmluvnými stranami.
Odlišné jednania účastníkov majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
4. Kupujúci prijíma platnosť všeobecných obchodných podmienok odberom tovaru od predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.
5. Každý kto je oprávnený konať v mene kupujúceho potvrdí svojím podpisom, či už pod textom podmienok alebo na akomkoľvek inom sprievodnom
dokumente (objednávka, kúpna zmluva, dodací list), alebo akoukoľvek inou formou, že je s týmito podmienkami oboznámený a zároveň vyhlasuje, že
podmienky bez výhrad v platnom znení akceptuje.
6. Predávajúci si vyhradzuje zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek podľa svojho uváženia, obchodnej politiky a platnej legislatívy. Všetky
zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke spoločnosti AM-Bike s.r.o. s uvedením dátumu
účinnosti vopred.
7. Ak kupujúci nesúhlasí s novými všeobecnými obchodnými podmienkami môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od ich zverejnenia. Ak sa
zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú obidve strany právo vypovedať existujúce zmluvy, a to vo výpovednej lehote 30 dni,
ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bude výpoveď doručená.
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisu osobou k tomuto oprávnenou za predávajúceho. Pri ich zverejnení na
internetovej stránke predávajúceho nadobúda účinnosť druhým dňom po zverejnení. Novšie podmienky rušia podmienky vydané skôr, právne vzťahy
založené na základe podmienok sa posudzujú vždy podľa podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu.
9. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 1.8.2020.

All search results