loader image

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kontaktné údaje správcu:
AM-Bike s.r.o.
Okružná 558/27
935 34 Veľký Ďur
IČO 53146255
IČ DPH SK 2121279765
Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len
„Nariadení“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.
1. Pojmy
Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa
osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“);
Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi;
identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo
identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo,
lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej,
fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto
fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“);
Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje
spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je AM-Bike s.r.o. (ďalej tiež
„my“);
Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správca spracováva osobné
údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracování osobných údajov (ďalej tiež „obchodný
partner“ alebo „partner“);
Webové stránky: Webové stránky dostupné na https://www.lectronbike.sk.
Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto
dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie podnetov
a sťažností, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na základe záujmov
zákazníkov;
Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina
súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec
znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To
umožňuje webtránkám a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies
sa používají pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom
lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokládáme, že
súhlasíte s používaním týchto súborov.
Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým
členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
2. Aké osobné údaje sú spracovávané?
My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania
spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa,
adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;

iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v
iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií
3. Aký je pôvod osobných údajov?
Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii
používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide
o:
identifikačné a adresné údaje;
elektronické kontaktné údaje;
ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.
A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky.
Väčšinou sa jedná o:
iné elektronické údaje:
cookies
webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli;
IP adresa;
dátum prístupu a doba prístupu;
vyhľadávacie dopyty;
kód odpovedi http a https;
prenášané skupiny dát;
údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.
4. Prečo sú osobné údaje spracovávané?
Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:
Plnenie zmluvného vzťahu.
Správa zákazníckeho účtu.
Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, vyriaďovanie
podnetov, sťažností a reklamácií.
Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho
správania na webe.
Účtovné a daňové účely.
Plnenie ostatných právnych povinností.
Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe následujúcich právnych dôvodov:
Plnenie zmluvy.
Plnenie právnej povinnosti.
Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.
Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov
a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak
plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre
tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.
5. Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?
Vaše osobné údaje sú spracovávané:
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10
rokov);
po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov (2 roky od
posledného otvorenia informačného newsletteru);

po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne 4 roky od
poslednej objednávky).
6. Komu sú osobné údaje sprístupnené?
Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov
(príjemcov):
Poskytovatelia prepravy tovaru.
Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
Poskytovatelia IT služieb a hostingu.
Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
Poskytovatelia analytických služieb.
Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu.
Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
Orgány verejnej správy.
7. Sú osobné údaje predávané mimo EÚ?
Správca má úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky
priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:
Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránok, Vášho
správania na webstránkach a obchodných konverziách.
Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.
Poskytovatelia mailingových služieb.
8. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?
Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania
vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní,
vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom
významne dotýkalo. Netvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo
predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa
nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom profilovania je monitorovannie správania
návštevníkov webstránok za účelom sledovania ich preferencií tak, aby ich mohol obchodník v
budúcnosti osloviť s ponukou ušitou na mieru práve im).
9. Aké sú práva subjektov údajov?
Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré
sú uvedené v úvode týchto zásad.
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21
GDPR):
Právo na prístup k osobným údajom.
Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
Právo na výmaz osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
Právo na prenositeľnosť údajov.
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.
Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento
súhlas odvolať.
Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných
údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web:
dataprotection.gov.sk/uoou.
10. Ako sú spracovávané súbory cookies?
Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:

dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do
doby, kým zavriete Váš prehliadač,
trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlouhodobo uložené vo Vašom
prehlidači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstraníte (doba uloženia
súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vášho
prehliadača).
A podľa funkcií na:
esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa
webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate),
tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť
a praktickosť ich používania,
analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience
= používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.
Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých
internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na
webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.
11. Sú spracovávané i údaje o deťoch?
Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne
nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 16
rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem
prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.
12. Záver
Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich
osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime
zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy
má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme
Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej
komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

All search results